Hopp til hovedinnhold

Marinarkeologi

Bergens Sjøfartsmuseum har forvaltningsansvar for marine kulturminner innenfor Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

  • Bilde av dykker med kvernstein, tatt i Kilstraumen.
    Bilde av dykker med kvernstein, tatt i Kilstraumen. Atle Ove Martinussen

Vårt forvaltningsansvar

Bergens Sjøfartsmuseum har tre målsetninger for den marinarkeologiske virksomheten.

1. Vi skal forvalte kulturminner under vann og statens eiendomsrett til disse. I tillegg skal vi undersøke og registrere dem.
2. Vi skal vurdere om marine kulturminner blir truet ved planer og tiltak i sjø og vassdrag.
3. Vi skal utbre kunnskaper om og skape gode holdninger til marine kulturminner.

Museet er et av de museer som kalles «vedkommende myndighet» etter Kulturminnelovens (kml) § 14. Vi skal ivareta vår marine kulturarv, enten det er skipsfunn eller andre kulturminner under vann, løsfunn eller sluttede funn. Sjøfunnmeldinger får vi fra sportsdykkere, historielag og andre som kommer over ting i sjø og vassdrag. Museet skal undersøke dem, og blant annet avgjøre om funn kan overlates til finner. Undersøkelser kan skje ved at vi gjør undervannsundersøkelser sammen med finnere, registrerer og dokumenterer funnet. I dette arbeidet foretar vi også frilegging og dokumentasjon under vann.

Når planer om inngrep i sjøbunn skal legges, avgir museet uttale på vegne av fylkeskommunenes kulturavdelinger. Når vi mener at marine kulturminner kan skades eller gå tapt som følge av planene, gjennomfører museet undersøkelser for å finne ut om dette er tilfelle. Den ansvarlige for tiltakene, tiltakshaveren, må betale for dette (kml §§ 9 og 10). Fylkeskommuner, kommuner og konsulenter bes ta kontakt med museet på e-post (marinarkeologi@sjofartsmuseum.no).

Erfaringer viser at det årlig går tapt marine kulturminner ved mudring, utfylling, og andre tiltak i sjøbunnen, så vel som ved at dykkere ulovlig fjerner gjenstander.

På Bergens Sjøfartsmuseum står en del av funnene. Museet har også deponert sjøfunn hos finnere, kommuner og lokalmuseer. Vi gir orientering, både i form av omvisninger og foredrag, så vel som mer omfattende undervisning av kystvakt og politi, om kulturminnelovens bestemmelser og etterforskning av kulturminnesaker. Det arrangeres også foredrag ute i dykkerklubber og på konferanser og messer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2